Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 dr hab. Marcin Michał Wiszowaty prof. UG
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Obejrzyj zdjęcie w oryginalnej wielkościAdiunkt

Pokój: 3030 (sekretariat: 3012)
Telefon: 523 28 67 (sekretariat: 523 28 27 lub wewn. 28 27, fax 523 27 03)
Email:   (sekretariat: )
AKTUALNE INFORMACJE o terminach konsultacji w zakładce pracownika (link - pod nazwiskiem)

Sekretarz Redakcji Gdańskich Studiów Prawniczych
Redaktor Przeglądu Prawa Konstytucyjnego
Członek Rady Naukowej Przeglądu Naukowego Disputatio
Członek Rady Programowej Biuletynu Piłsudczykowskiego Imponderabilia
Opiekun Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Filister Konwentu Polonia
Filister h.c. Korporacji Akademickiej Lauda

Strona internetowa: www.konstytuty.pl
Profil na Academia.edu:  MarcinMichalWiszowaty

Prowadzone przedmioty:
Wykłady:
Ćwiczenia:
Prowadzone badania:
Tematyka badawcza:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Rząd fachowców, polityków, czy posłów? Łączenie funkcji ministra z mandatem deputowanego w systemach parlamentarno-gabinetowych [w druku], Wyd. Sejmowe, Warszawa 2014, nr wyd. 1
2. Na straży heraldycznej poprawności. Organy władzy i organy doradczo-opiniodawcze właściwe w sprawach heraldyki samorządowej w Polsce na tle innych krajów europejskich [w:] Prawo naszych sąsiadów. Tom I: Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, pod red. W. Skrzydły, W. Szapowała, K. Eckhardta, P. Steciuka, Wyd. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl - Rzeszów 2013, s. 325-353, ISBN 978-83-63666-61-3, nr wyd. I
3. Elementy arystokratycznej formy rządu we współczesnych ustrojach Królestwa Tonga i Republiki Samoa [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat [red:] S. Sulowski, J. Szymanek, Wyd. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 648-667, ISBN 978-83-7666-260-2, nr wyd. 1
4. System ustrojowo-polityczny VI Republiki Korei [w:] Korea w oczach Polaków. Państwo-Społeczeństwo-Kultura, pod red. J. Włodarskiego, K. Zeidlera, M. Burdelskiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 327-344, ISBN 978-83-7865-010-2, nr wyd. I
5. Think tanki a lobbing. Rozważania na tle problemu regulacji prawnej lobbingu w USA, Unii Europejskiej i Polsce [w:] Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyd. Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych, Gdańsk 2012, s. 31-55, ISBN 978-83-62198-04-7, nr wyd. I
6. Fontanna czy źródełko? Fons honorum - relikt monarchii stanowej w prawie konstytucyjnym państw współczesnej Europy. Przyczynek do badań. [w:] Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze [red:] A. Ryłko-Kurpiewska, M. Sacha, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 165-186, ISBN 978-7326-775-6, nr wyd. I
7. Regulacja prawna lobbingu samorządowego na świecie, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, s. 148-175, ISBN 978-83-7689-037-1, nr wyd. I
8. Problematyka niemożności pełnienia urzędu przez głowę państwa – sede plena, sede vacante i kwestia zastępstwa, jako przykłady regulacji kryzysowych na gruncie polskiej i europejskich regulacji konstytucyjnych [w:] Normalność i kryzys – jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficznoprawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym. Pod redakcją naukową Jerzego Oniszczuka, Wyd. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010, s. 401-421, ISBN 978-83-7378-556-4, nr wyd. I
9. Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Komentarz., Wyd. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 234, ISBN 978-83-7666-033-2, nr wyd. I
10. Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Księstwie Liechtenstein [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 422-432, ISBN 978-83-7611-673-0, nr wyd. I
11. Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Słowenii [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 320-326, ISBN 978-83-7611-673-0, nr wyd. I
12. Na drodze do jednolitej ordynacji wyborczej. Regulacja prawna wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. w 27 krajach członkowskich [w:] Acta Pomerania 2. Zeszyty Naukowe PWSH , Wyd. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna w Chojnicach, Chojnice 2009, s. 21-38, ISBN 978-83-62097-05-0, nr wyd. I
13. Zasada podziału władzy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego pod rządami Konstytucji RP z 1997 r. [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce., Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 492-511, ISBN 978-83-7326-566-X, nr wyd. I
14. Ustawa z 7 VII 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w trzecią rocznicę uchwalenia: analiza de lege lata i propozycje de lege ferenda. [w:] Acta Pomerania. Zeszyty Naukowe PWSH "Pomerania" w Chojnicach., Wyd. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna w Chojnicach, Chojnice 2008, s. 22, ISBN 978-83-87586-83-6, nr wyd. I
15. Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny., Wyd. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 273, ISBN 978-83-7059-858-7, nr wyd. I
16. Litewska ustawa o działalności lobbystycznej [w:] Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, nr wyd. II
17. Ordynacja wyborcza w Japonii [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej. XLIV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego; Olsztyn 25-27 kwietnia 2002 r., Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003, nr wyd. I
Studia i artykuły
1. Papierowy relikt, czyli o zasadności posługiwania się określeniem „monarchia absolutna” w stosunku do państw współczesnych [w druku], Gdańskie Studia Prawnicze tom XXXI, Gdańsk 2014
2. Stanowe komisje etyki w USA jako przykład organów obywatelskiego audytu etycznego – ustrój, kompetencje, znaczenie, Studia Prawnicze 3, Warszawa 2013
3. W poszukiwaniu optymalnej formy państwa u progu niepodległości. Królestwo Finlandii i Królestwo Litwy z 1918 r., Studia Iuridica Toruniensia. Studia monograficzne ofiarowane profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu. 11 [red:] E. Bagińska, Toruń 2012, s. 261-292
4. Instytucja ciszy wyborczej – geneza, regulacja prawna, ratio existendi, Studia Wyborcze XIV, Łódź 2012, s. s. 7-34
5. Regulacja prawna lobbingu w państwach europejskich — najnowsze przykłady i pierwsze podsumowania na tle tendencji światowych, Przegląd Sejmowy 5, Warszawa 2012, s. 51-65
6. Referendum monarchiczne jako forma legitymizacji, restytucji, zniesienia lub reformy ustroju monarchicznego we współczesnej praktyce ustrojowej (1944-2011), Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4 (8), Toruń 2011, s. s. 29-66
7. Symbole państwowe III Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo i Prawo 7-8, Warszawa 2011, s. 30-43
8. Lobbying Act and the Law-Making Process, The Sejm Review (Przegląd Sejmowy) IV Special Edition, Warszawa 2010, s. 151-182
9. Kłopotliwe dziedzictwo. Instytucja szlachectwa w porządku konstytucyjnym Włoch na tle zmian ustrojowych w XIX i XX wieku., Gdańskie Studia Prawnicze XXIV, Gdańsk 2010, s. 463-475
10. Szlachectwo w republice i jego funkcje. Przypadek San Marino, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 1, Toruń 2010, s. 83-92
11. Historia i zasady postępowania honorowego na przykładzie polskich kodeksów honorowych, Przegląd Naukowy Disputatio IX ("Oblicza konfliktów"), Gdańsk 2009, s. 9-29
12. Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Przegląd Sejmowy 5 (76), Warszawa 2006, s. 41-71
13. Legal Regulation of Lobbying in New Members States of the European Union, Arbeitspapiere und Materialien - Forschungsstelle Osteuropa an der Universitat Bremen. Participation of Civil Society in New Modes of Governance. The Case of the New Member States. Part 2: Questions of Accountability. 74, Brema 2006
14. Definicje legalne lobbyingu w ustawodawstwie stanowym i federalnym Stanów Zjednoczonych, Gdańskie Studia Prawnicze XIV, Gdańsk 2005, s. 357-369
15. Zwyczaj parlamentarny w Sejmie IV kadencji, Gdańskie Studia Prawnicze. Miscellanea konstytucyjne XII, Gdańsk 2004, s. 323-342
16. Pierwsza w Europie. Lobbing w Gruzji. (Gruzińska ustawa o działalności lobbystycznej z 1998 r.), Decydent. Pismo lobbingowe 2 (52), Warszawa 2004
17. Zgodnie z prawem. Lobbing na Litwie. (Litewska ustawa o działalności lobbystycznej z 27 czerwca 2000 r.), Decydent. Pismo lobbingowe 1 (51), Warszawa 2004
18. Nobilitacje w konstytucji 3 Maja. Od Rzeczypospolitej szlachecko-mieszczańskiej do społeczeństwa obywatelskiego, Gdańskie Studia Prawnicze VII, Gdańsk 2000
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2008 r. (sygn. akt II OSK 1160/07): uzupełnienie aktu urodzenia a "tytuł szlachecki", [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa. 2, Gdańsk 2009
Hasła
1. Etykieta [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. I
2. Flaga państwowa [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. I
3. Głowa państwa [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. I
4. Ordery i odznaczenia [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. I
5. Stolica Apostolska [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. I
6. Strój w dyplomacji [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. I
7. Tytuły/tytułowanie [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. I
8. Wizyta oficjalna [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. I
9. Etyka poselska [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
10. Konstytucja [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
11. Lobbing [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
12. Monarchia konstytucyjna [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
13. Obywatelstwo [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
14. Podział władzy [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
15. Rada Ministrów - skład i powoływanie [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
16. Rada Ministrów - zadania i kompetencje [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
17. Symbole państwa [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
18. System komitetowy [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
19. System prezydencki [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
20. Wysłuchanie publiczne [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1177-7, nr wyd. I
Recenzje publikowane
1. Recenzja: Anna Chmielarz, Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Przegląd Sejmowy 3, Warszawa 2012, s. 260-264
2. Recenzja: Lech Mażewski, Posttotalitarny autorytaryzm PRL 1956 – 1989. Analiza ustrojowo-polityczna, Przegląd Sejmowy 3, Warszawa 2011, s. 176-183
3. Recenzja: Przemysław Osóbka, Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino, Państwo i Prawo 6, Warszawa 2010
4. Recenzja: Agata Małyska, Rytuały sejmowe w latach 1980-1982 i 1991-1993. UMCS Lublin 2003, Przegląd Sejmowy 4, Warszawa 2004
Referaty
1. Zjawisko lobbingu i jego wpływ na proces legislacyjny na konferencji Rozmowy czwartkowe, Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych. Gdańsk, 11 kwietnia , 2013
2. Think tanki a lobbing. Rozważania na tle problemu regulacji prawnej lobbingu w USA, Unii Europejskiej i Polsce na konferencji Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym. Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych, Gdańsk, 26 października, 2011
3. Z łaski ludu. Legitymizacja rządów monarchicznych w drodze referendum na konferencji IV Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego. Kazimierz Dolny, 13-15 września, 2011
4. Perspektywy oraz wymogi skutecznej regulacji lobbingu w Polsce na tle najnowszych doświadczeń państw obcych na konferencji Lobbing w samorządzie województwa. Szanse, zagrożenia, perspektywy regulacji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 17 grudnia, 2010
5. Lobbying in Lithuania. Law regulation: first experiences and evaluation na konferencji International Conference: "Transparency in decision-making processes". Praga, Czechy, 9 grudnia, 2010
6. Nobilitacje po republikańsku, czyli nadawanie szlachectwa w Republice San Marino. na konferencji I Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego. Mąchocice Kapitulne, 11-12 marca, 2010
Udział w konferencjach
1. Konferencja: „Deregulacja i proces stanowienia prawa – profesjonalizm, partycypacja, przejrzystość” zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ambasadę Brytyjską w Warszawie, 12 września, Warszawa 2012
2. VI Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego: "Polska i Europa w czasie przemian. Współczesne przeobrażenia prawa konstytucyjnego", 12-14 września [współautor:] A. Gajda, P. Uziębło, Borowa Oleśnicka 2012
3. Międzynarodowa Konferencja: "Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej", 15-17 czerwca 2012 r. [współautor:] A. Gajda, A. Szmyt, P. Uziębło, Nałęczów 2012
4. I Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych i Ustrojów Państwowych: "Systemy rządów w perspektywie politologicznej", 14-15 maja 2012 [współautor:] P. Uziębło, Mądralin 2012
5. LIV Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego: "Aktualne problemy reform konstytucyjnych", 10-12 maja 2012 [współautor:] K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, P. Uziębło, Augustów 2012
6. Spotkanie Obywatelskiego Forum Legislacji nt. wysłuchania publicznego, ustawy o dialogu obywatelskim, prawa petycji. Fundacja im. Stefana Batorego, 15 marca 2012, Warszawa 2012
7. Lobbing i reprezentacja interesów w dobie kryzysu. Instytut Spraw Publicznych i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 1 lutego, Warszawa 2012
8. VI Seminarium Eksperckie: "Lobbing i rzecznictwo w procesie stanowienia prawa" (cykl: "Sprawne i służebne państwo. System stanowienia prawa"). Pałac Prezydencki, 13 stycznia 2012., Warszawa 2012
9. Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym. Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych, 26 października 2011, Gdańsk 2011
10. Sposoby zapewnienia udziału w głosowaniu wyborcom przebywającym za granicą. Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego, 17 października 2011 r. [współautor:] A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, P. Uziębło, Łódź 2011
11. IV Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego: "Deficyt demokracji czy legitymacji - monarchie i republiki w Europie", 13-15 września 2011 [współautor:] A. Gajda, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, Kazimierz Dolny 2011
12. LIII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego [współautor:] A. Gajda, A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, P. Uziębło, Józefów/Warszawa 2011
13. III Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego: "Władza sądownicza w państwach europejskich", 5-7 kwietnia 2011 [współautor:] A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, Waplewo k. Olsztynka 2011
14. International Conference: "Transparency in decision-making processes", EUROPEUM - Institute for European Policy, 9 grudnia, 2010, Praga, Czechy 2010
15. II Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego: "Systemy rządów w państwach europejskich", 5-7 października 2010 [współautor:] A. Gajda, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, Gdynia 2010
16. Seminarium "Sejmowe komisje śledcze – czy wciąż potrzebne w polskim porządku konstytucyjnym?". Instytut Spraw Publicznych, 29 września 2010 r. [współautor:] A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, P. Uziębło, Warszawa 2010
17. LII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego [współautor:] A. Gajda, A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, P. Uziębło, Międzyzdroje 27-29 maj 2010
18. I Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego. Mąchocice Kapitulne, 11-12 marca 2010 [współautor:] A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, Mąchocice Kapitulne 2010
19. Regulacja lobbingu w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Seminarium eksperckie Instytutu Spraw Publicznych., Warszawa 2009
20. Konferencja Sprawozdawczo-Programowa "Przeglądu Sejmowego" [współautor:] A. Szmyt, P. Uziębło, Warszawa 2008
21. L. Jubileuszowy Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 (Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce) - Uniwersytet Gdański [współautor:] A. Gajda, K. Grajewski, P. Kierończyk, W. Kraluk, S. Pawłowski, S. Polański , A. Pułło, A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, P. Uziębło, Gdynia 2008
22. XLIX Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Poznań, 20-22 września 2007 r. - Uniwersytet Adama Mickiewicza. [współautor:] S. Polański , A. Szmyt, P. Uziębło, Poznań 2007
23. XLVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Serock, 1-3 czerwca 2006 r. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [współautor:] S. Pawłowski, A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, P. Uziębło, Serock 2006
24. XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Cedzyna 6-8 czerwca 2005 r. (Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje.) – Uniwersytet Jagielloński [współautor:] A. Gajda, P. Kierończyk, S. Polański , A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, P. Uziębło, Cedzyna 2005
25. XLVI Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Wierzba 3-5 czerwca 2004 r. (Polska w Unii Europejskiej) - Instytut Nauk Prawnych PAN. [współautor:] A. Gajda, A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, P. Uziębło, Wierzba 2004
26. XLIV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Olsztyn 25-27 kwietnia 2002 r. (Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [współautor:] A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, P. Uziębło, Olsztyn 2002
27. XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 (Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) – Uniwersytet Rzeszowski [współautor:] A. Szmyt, P. Uziębło, Polańczyk 2001
28. XLII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów 1-3 czerwca 2000 r. (pt. System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) – Katolicki Uniwersytet Lubelski [współautor:] A. Szmyt, P. Uziębło, Nałęczów 2000
Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
1. Społeczna partycypacja w procesie politycznym a prawowitość władzy państwowej (grupy interesu, konsultacje społeczne, lobbing). dot. - dla Projekt badawczy w ramach grantu MNiSW: "Prawowitość władzy państwowej", pod kierunkiem prof. M. Masternak-Kubiak, Uniwersytet Wrocławski, 2009-2010 (Konkurs nr 34, wniosek nr N110 194834), 2010
Varia
1. Litewski ruch korporacyjny w Republice Litewskiej w XX i na początku XXI wieku. Geneza, historia, współczesność [w:] "Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski" (ISSN: 2080-8011), nr 6, 2013
2. Samorządy muszą być objęte ustawą o lobbingu, [w:] "Forum Samorządowe", nr 8(57), Warszawa, 2011
3. Demokracie potřebuje kvalitní regulaci lobbingu, EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii, Praga, 2011
4. Krótka historia K!Lauda w Kownie oraz jej reaktywacji (1928-2010), [w:] "Korporant Polski", nr 7 [współautor:] J. Daniluk, 2010
5. Oficjalne uroczystości w gminie cz. 1 i 2 (Serwis samorządowy www.samorzad.lex.pl), 2010
6. Zmurszały filar. O znaczeniu i kryzysie symboli, rytuałów i tajemnic w korporacjach akademickich, [w:] "Korporant Polski" nr 6, ISSN: 1899-4733, 2009
7. Czynniki sprzyjające i niesprzyjające powstawaniu i rozwojowi korporacji akademickich na przykładzie Estonii, Łotwy i Polski, [w:] "Korporant Polski" nr 4, ISSN: 1899-4733, 2008
8. Po co Związek Szlachty Polskiej ? [w:] "Verbum Nobile", nr 16, 2007
9. Państwo Watykańskie – ostatnia monarchia absolutna w Europie. [w:] "Polonia" Miesięcznik Patriotyczny, Chicago-Nowy Jork, nr 13, 2005
10. Konstytucję masz na zawsze [w:] "Gazeta Wyborcza Trójmiasto". Nr 258.4769 [współautor:] A. Katarzyńska, 2004
11. Mity o heraldyce [w:] "Verbum Nobile. Pismo środowiska szlacheckiego" nr 15 , 2003
12. Dzieje szlachty polskiej w XX wieku i pierwszych latach XXI wieku, [w:] "Pro Fide Rege et Lege" nr 1-2 (45), 2003
13. Słoń bojowy a sprawa polska (o szlacheckim herbie Roch vel Pirzchała). [w:] "Pro Memoria. Pismo miłośników przeszłości" nr 2, 2003
14. Była dobra okazja [w:] "Rzeczpospolita. Prawo co dnia", nr 75, 2002
15. The Szeliga device in Libro del conoscimiento. [w:] "Emblemata. Revista Aragonesa de Emblematica". Institución Fernando el Católico. Nr 7. Saragossa 2001., 2001
16. Grobowe umbry. Szlacheckie pochówki w kościele św. Mikołaja w Gdańsku. [w:] "30 Dni" nr 5., 2000
17. Kartuskie mauzoleum (O XVII-wiecznej kaplicy Szczepańskich herbu Dołęga w Kartuzach), [w:] "Wiadomości Kartuskie", nr 5, 1999
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału